तालिका पट्टी

तालिका पट्टीले कार्यहरू समाविष्ट गर्दछ जुन तपाईँलाई तालिकाहरू सँग काम गर्दा आवश्यक पर्दछ । तपाईँले तालिकामा कर्सर सार्नु हुँदा यो देखापर्छ ।

तालिका

हालको स्लाईडमा वा पेजमा नयाँ तालिका घुसाउनुहोस्.

Icon Insert Table

Insert Table

रेखा शैली

लाइन शैली उपकरणपट्टी खोल्न यो प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस्, जहाँ तपाईँले किनारा लाइन शैली परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ ।

Icon Line style

लाइन शैली

किनारा रङ

किनारा रङ उपकरणपट्टी खोल्नका लागि रेखा रङ(किनाराको) प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् , जसले तपाईँंलाई एउटा वस्तुको किनारा परिवर्तन गर्न सक्षम पार्दछ।

प्रतिमा

रेखा रङ (किनाराको)

किनाराहरू

तपाईँंलेकिनाराहरू खोल्नका लागि किनाराहरू उपकरणपट्टी प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् , जहाँ तपाईँंले पाना क्षेत्रको वा एउटा वस्तुको किनारा परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ।

Icon Borders

किनाराहरू

Area Style / Filling

तपाईँले चयन गरेको रेखाचित्र वस्तुमा लागू गर्न चाहनुभएको भर्ने प्रकार चयन गर्नुहोस् ।

कक्ष गाभ्नुहोस्

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Icon Merge Cells

कक्षहरू गाभ्नुहोस्

Icon Unmerge Cells

Optimize Size

उपकरणपट्टी खोल्नुहोस् जसले तालिकामा पङ्क्तिहरू र स्तम्भहरूका लागि अप्टिमाइज कार्य समावेश गर्दछ.

Icon Optimize Size

Optimize Size

माथि

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

केन्द्र (ठाडो)

चयन गरिएको टर्मको वर्ग परिभाषा गर्छ ।

पिंध

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

पङ्क्तिहरू घुसाउनुहोस्

Inserts one or more rows in the table, below the selection. You can insert more than one row by opening the dialog (choose Table - Insert - Rows), or by selecting more than one row before clicking the icon. The second method inserts rows of the same height as the originally selected rows.

प्रतिमा

पङ्क्ति घुसाउनुहोस्

स्तम्भहरु घुसाउनुहोस्

Inserts one or more columns into the table, after the selection. You can insert several columns at the same time by opening the dialog (choose Table - Insert - Columns), or by selecting several columns before clicking the icon. If the latter method is used, the columns inserted will have the same relative width as the selected columns.

प्रतिमा

स्तम्भ घुसाउनुहोस्

पङ्क्ति मेटाउनुहोस्

तालिकाबाट चयन गरिएको पङ्क्ति(हरू) मेटाउनुहोस्.

Icon Delete Rows

Delete Rows

स्तम्भ मेटाउनुहोस्

तालिकाबाट चयन गरिएका स्तम्भ(हरू) मेट्नुहोस्.

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000405.xhp#sydelete_columns not found).

Table Design

Opens the Table Design. Double-click a preview to format the table.

Icon

Table Design

तालिका गुणहरू

चयन तालिकाको गुणहरू निश्चित गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि, नाम, पङ्क्तिबद्व, स्पेसिङ, स्तम्भ चौडाइ, किनाराहरू, र पृष्ठभूमि

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!