संस्करणहरू र निर्माण नम्बरहरू

  1. मद्दत - LibreOfficeको बारेमा रोज्नुहोस ।यसले कागजात जानकारी समाविष्ट एउटा संवाद खोल्दछ।

  2. See lists of code and Wiki contributors on the LibreOffice website.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!