गोला कुनाहरू सिर्जना गर्दा

When you insert a rectangle or a callout box using the drawing functions and activate the Points icon on the Drawing toolbar, you see a small frame at the upper left corner of the object. The frame indicates the amount by which the corners are rounded. When the frame is positioned at the top left corner, no rounding occurs. When the frame is positioned on the handle centered at the top of the object, the corners are rounded as much as possible. You adjust the degree of rounding by moving the frame between these two positions.

Mouse pointer as hand

यदि तपाईँले कर्सरलाई बाकसमा राखेमा यो एउटा हाते प्रतीकको रूपमा परिवर्तन हुन्छ। तपाईँले अव गोलाईको मात्रा परिवर्तन गर्नलाई बाकसलाई तान्न सक्नुहुन्छ। एउटा रूपरेखाले नतिजाको पूर्वदृश्य देखाउँछ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!