तालिकाहरू सँग कार्य गर्दा

Data is stored in tables. As an example, your system address book that you use for your email addresses is a table of the address book database. Each address is a data record, presented as a row in that table. The data records consist of data fields, for example the first and the last name fields and the email field.

तालिका विजार्ड बाट एउटा नयाँ तालिका सिर्जना गर्दा

In LibreOffice you can create a new table using the Table Wizard:

  1. तपाईँले नयाँ तालिका सिर्जना गर्न चाहनु भएको ठाउँमा डाटाबेस फाइल खोल्नुहोस् ।

  2. डाटाबेस सञ्झ्यालको बायाँ फलकमा, तालिकाहरू प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् ।

  3. तालिका सिर्जना गर्नलाई विजार्ड प्रयोग गर्नुहोस रोज्नुहोस।

डिजाइन दृश्य बाट एउटा नयाँ तालिका सिर्जना गर्दा

  1. तपाईँले नयाँ तालिका सिर्जना गर्न चाहनु भएको ठाउँमा डाटाबेस फाइल खोल्नुहोस् ।

  2. डाटाबेस सञ्झ्यालको बायाँ फलकमा, तालिकाहरू प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् ।

  3. डिजाइन दृश्यमा तालिका सिर्जना गर्नुहोस क्लिक गर्नुहोस।

तालिका डिजाइन सञ्झ्याल देख्नुहुन्छ।

नयाँ तालिका दृश्य सिर्जना गर्दा

केही डाटाबेस प्रकारहरूले तालिका दृश्यहरू समर्थन गर्दछ । तालिका दृश्य डाटाबेस सँगै भण्डारण गरिएको क्वेरी हो । धेरै डाटाबेस सञ्चालनहरूका लागि, तपाईँले तालिका प्रयोग गरे जस्तै दृश्य प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

  1. तपाईँले नयाँ तालिका दृश्य सिर्जना गर्न चाहनु भएको ठाउँमा डाटाबेस फाइल खोल्नुहोस् ।

  2. डाटाबेस सञ्झ्यालको बायाँ फलकमा, तालिकाहरू प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् ।

  3. तालिका दृश्य सिर्जना गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् ।

You see the View Design window, which is almost the same as the Query Design window.

Please support us!