एउटा फारम फिल्टर बाट खोजी गर्दा

 1. डाटाबेस फाँटहरू समाविष्ट फारम कागजातहरू खोल्नुहोस।

  As an example, open an empty text document and press + Shift + F4 keys. Open the bibliography database table biblio in the data source view. While pressing Shift+, drag a few column headers into the document so that the form fields are created.

 2. On the Form Controls toolbar, click the Design Mode On/Off icon to turn off the design mode.

  Icon Design Mode

  Design Mode On/Off

 3. On the Form Navigation toolbar, click the Form-Based Filters icon. The current document is displayed with its form controls as an empty edit mask. The Form Filter toolbar appears.

  Icon Form Navigator

  Form Navigator

 4. फिल्टर शर्तहरू एक वा थुप्रै फाँटहरूमा प्रविष्टि गर्नुहोस। याद गर्नुहोस यदि तपाईँले फिल्टर शर्तहरू थुप्रै फाँटहरूमा प्रविष्टि गरेमा,प्रविष्टि गरिएको सबै शर्तहरू (बुलियन AND) सँग मिल्नै पर्छ।

More information about wildcards and operators can be found in Query Design.

यदि तपाईँले फारम फिल्टरउपकरणट्टीमा फारम-आधारित फिल्टर लागू गर्नुहोस प्रतिमा क्लिक गरेमा, फिल्टर लागू हुनेछ। तपाईँले फारम नेभिगेसन उपकरण देख्नुहुन्छ र फेला परेका रेकर्डहरू बाट व्राउज गर्न सक्नुहुन्छ।

यदि तपाईँले फारम फिल्टरउपकरणपट्टीमा बन्द गर्नुहोस बटन क्लिक गर्नुभएमा, फारम फिल्टर बिनानै प्रदर्शिन हुन्छ।

Click the Apply Filter icon on the Form Navigation toolbar to change to the filtered view.

Icon Apply Filter

Apply Filter

The filter that has been set can be removed by clicking Reset Filter/Sort icon.

Icon Reset Filter/Sort

Reset Filter/Sort

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!