LibreOffice कन्फिगर गर्दा

तपाईँको आवश्यक्ताहरू मिलाउनलाई तपाईँले तपाईँको LibreOffice अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ।

यी परिवर्तन गर्नका लागि, उपकरणहरू - अनुकूलनखोल्न अनुकूलन संवाद रोज्नुहोस् ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!