चित्रपटहरू घुसाउँदा

Different methods exist to start a chart:

द्रष्टव्य प्रतिमा

In Calc, a chart is an object on a sheet that can be copied and pasted on another sheet of the same document, the data series will stay linked to the range on the other sheet. If it is pasted on another Calc document, it has its own chart data table and is no more linked to the original range.


Chart in a Calc spreadsheet

  1. तपाईँको चित्रपटमा प्रस्तुत गर्न चाहेको डेटा समाविष्ट कक्षहरू चयन गर्नुहोस।

  2. मानक उपकरणपट्टीमा चित्रपट घुसाउनुहोस प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस।

    You see a chart preview and the Chart Wizard.

  3. चित्रपट सिर्जना गर्नलाई खुल्ने संवादमा निर्देशनहरू अनुसरण गर्नुहोस।

Chart in a Writer text document

लेखक कागजातहरूमा, तपाईँले लेखक तालिकाको डेटाबाट प्राप्त गरेको एउटा चित्रपट घुसाउन सक्नुहुन्छ।

  1. Click inside the Writer table.

  2. घुसाउनुहोस - हाइपरलिङ्क रोज्नुहोस।

    You see a chart preview and the Chart Wizard.

  3. चित्रपट सिर्जना गर्नलाई खुल्ने संवादमा निर्देशनहरू अनुसरण गर्नुहोस।

Chart based on values of its own

Please support us!