कक्षहरूमा हरफ विच्छेदहरू घुसाउँदा

LibreOffice Calc स्प्रेडसिट कक्षहरूमा हरफ विच्छेदहरू घुसाउँदा

To insert a line break in a spreadsheet cell, press the +Enter keys.

यसले कक्षभित्र पाठ सम्पादन कर्सर सँग मात्र काम गर्दछ,आगत लाइनमा होइन। त्यसकारण पहिले कक्षलाई दुई पटक-क्लिक गर्नुहोस त्यसपछि तपाईँले हरफ विच्छेद चाहेको ठाउँमा एक पटक क्लिक गर्नुहोस।

note

You can search for a newline character in the Find & Replace dialog by searching for \n as a regular expression. You can use the text function CHAR(10) to insert a newline character into a text formula.


स्वचालित लाइन बेर्नका लागि LibreOffice Calc कक्षहरू ढाँचाबद्ध गर्दा

  1. तपाईँले स्वचालित हरफ विच्छेद चाहेको कक्षहरू चयन गर्नुहोस।

  2. Choose Format - Cells - Alignment.

  3. Select Wrap text automatically.

    note

    For automatic wrapping in XLS files, the rows in question should be set to Optimal Height.


LibreOffice लेखक पाठ कागजात तालिकाहरूमा हरफ विच्छेदहरू घुसाउँदा

To insert a line break in a text document table cell, press the Enter key.

जब तपाईँले हरेक कक्षको अन्त्य भएर टाइप गर्नुहुन्छ एउटा हरफ विच्छेद सम्पादन हुनेछ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!