Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

  1. Choose Format - Page Style.

  2. On the Area tab page, select a background color or a background graphic.

note

पृष्ठभूमि कक्षहरू पछाडिको मुद्रणमा मात्र देखापर्दछ अरू कुनै ठाउँमा ढाँचाबद्ध गरिएकोमा होइन।


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!