ओराकल डाटाबेस जडान

एउटा ओर्याकल डाटाबेस पहुँच गर्नलाई विकल्प बर्णन गर्दछ ।

ओराकल डाटाबेस

तपाईँले सोलारिस वा लिनक्सबाट ओराकल डाटाबेस पहुँच गर्न JDBC ड्राइभर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । विण्डोजबाट डाटाबेस पहुँच गर्न, तपाईँलाई ODBC ड्राइभर आवश्यक पर्दछ ।

ओराकल डाटाबेसको नाम

Enter the name of the Oracle database. Ask your database administrator for the correct name.

सर्भर URL

Enter the URL for the database server. This is the name of the machine that runs the Oracle database. You can also replace hostname with the IP address of the server.

पोर्ट सङ्ख्या

Enter the port number for the database server. Ask your database administrator for the correct port address.

ओर्याकल JDBC ड्राईभर कक्ष

Enter the name of the JDBC driver.

परिक्षण कक्ष

हालको सेटिङसँग जडान परिक्षण गर्दछ ।

प्रमाणीकरण

डाटाबेस विजार्ड

Please support us!