थप सेटिङहरू

एउटा डेटा स्रोतका लागि थप विकल्प बर्णन गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

In a database window, choose Edit - Database - Properties, click Additional Settings tab


The availability of the following controls depends on the type of database:

होस्टनाम

डाटाबेस समाविष्ट सर्भरको होस्ट नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्,उदाहरूका लागि ldap.server.com ।

पोर्ट सङ्ख्या

डाटाबेस होस्ट गर्ने सर्भरका लागि पोर्ट नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

MySQL JDBC ड्राईभर कक्ष

MySQL डाटाबेसका लागि JDBC ड्राईभरको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

क्यारेक्टर सेट

तपाईँले LibreOfficeमा हेर्न लाई प्रयोग गर्न चाहेको क्यारेक्टर सेट चयन गर्नुहोस् । यो सेटिङले डाटाबेसलाई असर पार्देन । तपाईँको सञ्चालन प्रणालीको पूर्वनिर्दारति क्यारेक्टर सेट प्रयोग गर्न लाई, "System" चयन गर्नुहोस् ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

पाठ र dBase डाटाबेसहरू क्यारेक्टर सेटहरूमा निश्चीत साइज क्यारेक्टर लम्बाइद्वारा अवरोध गरिएका छन,जहाँ सबै क्यारेक्टरहरू बाइट्सको उही नम्बरले सङ्केतन गरिएका छन ।


ओर्याकल JDBC ड्राईभर कक्षा

ओर्याकल डाटाबेसका लागि JDBC ड्राईभरको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

ड्राईभर सेटिङहरू

थप ड्राईभर विकल्प बर्णन गर्नुहोस् ।

फाइल-आधारित डाटाबेसहरूका लागि बिवरणीका प्रयोग गर्नुहोस्

कोटिको हालको डेटा स्रोत प्रयोग गर्दछ । ODBC डेटा स्रोत डाटाबेस सर्भर भएको बेलामा यो विकल्प उपयोगी हुन्छ । यदि ODBC डेटा स्रोत डिबेस ड्राइभर हो भने सो विकल्प चयन नगर्नुहोस् ।

आधार DN

LDAP डाटाबेस खोज्न लाई सुरु बिन्दु प्रविष्ट गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि, dc=com ।

रेकर्डहरूको अधिकतम सङ्ख्या

तपाईँले LDAP सर्भर पहुँच गरेको बेलामा तपाईँले लोड गर्न चाहेको रेकर्डहरूको अधिकतम सङ्ख्या प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

मेटिएका रेकर्डहरू पनि प्रदर्शन गर्नुहोस्

फाइलमा सबै रेकर्डहरू प्रदर्शन गर्दछ, मेटिएका रूपमा चिन्हित गरिएका समेत । यदि तपाईँले यो जाँच बाकस चयन गर्नुभयो भने,तपाईँले रेकर्डहरू मेट्न सक्नुहुन्न ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

dBase ढाँचामा, मेटिएका रेकर्डहरू फाइलमा रहन्छन ।


टिप प्रतिमा

तपाईँले डाटाबेसमा गरेको परिवर्तन हेर्न लाई,डाटाबेसको जडान बन्द गर्नुहोस्,र त्यसपछि डाटाबेसमा पुन: जडान गर्नुहोस् ।


अनुक्रमणिकाहरू

Opens the Indexes dialog, where you can organize the table indexes in the current dBASE database.

पाठमा हेडरहरू समाविष्ट हुन्छ

यदि पाठ फाइलको पहिलो लाइनमा फाँट नामहरू समाविष्ट भएमा यो जाँच बाकस चयन गर्नुहोस् ।

फाँट विभाजक

पाठ फाइलमा डेटा फाँटहरूलाई छुट्याउने क्यारेक्टर प्रविष्ट गर्नुहोस् वा चयन गर्नुहोस् ।

पाठ विभाजक

पाठ फाइलमा एउटा पाठ फाँट चिनाउने क्यारेक्टर प्रबिष्टि वा चयन गर्नुहोस् । तपाईँले उही क्यारेक्टरलाई फाँट बिभाजकको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न ।

दशमलब विभाजक

पाठ फाइलमा दशमलव बिभाजकको रूपमा प्रयोग भइरहेको क्यारेक्टर प्रविष्ट गर्नुहोस्,उदाहरणका लागि, एउटा अवधी (०.५) वा एउटा अल्पविराम(०,५) ।

हजारौ विभाजक

पाठ फाइलमा हजारौ बिभाजकको रूपमा प्रयोग गरिएको क्यारेक्टर प्रबिष्टि वा चयन गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि एउटा अल्पविराम(१,०००), वा एउटा अवधी (१.०००) ।

फाइल विस्तार

पाठ फाइलका लागि ढाँचा चयन गर्नुहोस् । तपाईँले चयन गरेको विस्तारले यो संवादमा भएका केही पूर्वनिर्धारित सेटिङहरूलाई असर गर्दछ ।

Please support us!