उत्पन्न गरिएको मानहरू

नयाँ रेकर्डहरूका लागि स्वत:तरीकाले उत्पन्न भएका मानहरू लाई विकल्प बर्णन गर्दछ ।

The availability of the following controls depends on the type of database:

उत्पन्न गरिएको मानहरू पुन: प्राप्त गर्नुहोस्

हालको ODBC वा JDBC मा स्वत-बृद्धि भएका डेटा फाँटहरूका लागि LibreOffice समर्थन सक्षम पार्दछ । यदि डाटाबेसको SDBCX तहमा स्वत-बृद्धि गुण समर्थन नभएमा यो विकल्प चयन गर्नुहोस् । साधारणतया, स्वत-बृद्धि प्राथमिक कुञ्जी फाँटका लागि चयन गरिन्छ ।

स्वत: बढोत्तरी कथन

निर्दिष्ट गरिएको ईन्टेजर डेटा फाँट लाई स्वत-बृद्धि गर्न आदेश गर्ने SQL आदेश बर्णनकर्ता प्रविष्ट गर्नुहोस् । उदाहरणका लागि,हरेक पटक कथनले एउटा डेटा फाँट सिर्जना गर्दा "id" फाँट बढाउन लाई निम्न MySQL कथनले AUTO_INCREMENT कथन प्रयोग गर्दछ:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

यो उदाहरणका लागि,तपाईँले AUTO_INCREMENT लाई स्वत-बृद्धि कथनबाकस भित्र प्रबिष्टि गर्ने पर्दछ ।

उत्पन्न गरिएको मानहरूको क्वेरी

प्राथमिक कुञ्जी डेटा फाँटका लागि अन्तिम स्वत-बृद्धि भएको मान फर्काउने एउटा SQL कथन प्रविष्ट गर्नुहोस् । उदाहरणका लागि:

SELECT LAST_INSERT_D();

Please support us!