विशेष सेटिङहरू

एउटा डाटाबेसमा तपाईँले डेटा सँग कार्य गर्न सक्ने बाटो बताउछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

In a database window, choose Edit - Database - Advanced Settings


The availability of the following controls depends on the type of database:

SQL92 नाम गरेको अचलहरू प्रयोग गर्नुहोस्

क्यारेक्टरहरू मात्र समर्थन गर्दछ जसले डेटा स्रोतमा एउटा नाममा SQL92 नामकरण सम्मेलन निश्चित गर्दछ । अरू सबै क्यारेक्टरहरू अस्विकार गरिए । हरेक नाम सानो बर्ण , ठूलो बर्ण वा कच( _ ) बाट सुरु हुनै पर्दछ । बाँकी क्यारेक्टरहरू ASCII अक्षरहरू,नम्बरहरू, र कचहरू हुन सक्दछन ।

Use keyword AS before table alias names

Some databases use the keyword "AS" between a name and its alias, while other databases use a whitespace. Enable this option to insert AS before the alias.

End text lines with CR + LF

Select to use the CR + LF code pair to end every text line (preferred for DOS and Windows operating systems).

SELECT कथनहरूमा तालिका उपनाम नाम मिलाउनुहोस्

SELECT कथनहरूमा उपनामहरूलाई तालिका सम्म जोड्दछ ।

बाह्य जडान वाक्य संरचना प्रयोग गर्नुहोस् '{OJ }'

बाह्य जडानहरूका लागि छुटकारा अनुक्रमहरू प्रयोग गर्नुहोस् । यो छुटकारा अनुक्रमका लागि वाक्य संरचना{oj outer-join}हो

उदाहरण:

select Article.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

डाटाबेस ड्राईभरबाट विशेषाधिकारहरू बेवास्ता तान्नुहोस्

डाटाबेस ड्राईभरबाट प्रदान गरिएका विशेषाधिकारहरू पहुँच बेवास्ता तान्नुहोस्

सँग नामांकन गरिएका परामितिहरू बदल्नुहोस् ?

एउटा डेटा स्रोतमा एउटा (?) सँग नामांकन गरिएका परामितिहरू बदल्छ ।

प्रदर्शन संस्करण स्तम्भहरू (उपलब्ध भएको बेलामा)

केही डाटाबेसहरूले रेकर्डहरूमा परिवर्तनहरू ट्याक गर्न संस्करण सङ्ख्याहरूलाई फाँटहरूमा मानाङ्कन गर्दछ । फाँटको सामग्रीहरू परिवर्तन हुदा एउटा फाँटको संस्करण नम्बर हरेक पटक एक ले बृद्वी हुन्छ । डाटाबेस तालिकामा रेकर्डको आन्तरिक संस्करण नम्बर प्रदर्शन गर्दछ ।

SELECT कथनहरूमा बिवरणीका नाम प्रयोग गर्नुहोस्

कोटिको हालको डेटा स्रोत प्रयोग गर्दछ । ODBC डेटा स्रोत डाटाबेस सर्भर भएको बेलामा यो विकल्प उपयोगी हुन्छ । यदि ODBC डेटा स्रोत डिबेस ड्राइभर हो भने सो विकल्प चयन नगर्नुहोस् ।

SELECT कथनहरूमा स्कीमा नाम प्रयोग गर्नुहोस्

तपाईँलाई SELECT कथनहरूमा स्कीमा नाम प्रयोग गर्न समर्थन गर्दछ ।

ASC वा DESC कथन सँग अनुक्रमणीका सिर्जना गर्नुहोस्

ASC वा DESC कथन सँग एउटा अनुक्रमणीका सिर्जना गर्दछ ।

बुलियन मानहरूको तुलना

तपाईँले प्रयोग गर्न चाहेको बुलियन तुलनाको प्रकार चयन गर्नुहोस् ।

Form data input checks for required fields

When you enter a new record or update an existing record in a form, and you leave a field empty which is bound to a database column which requires input, then you will see a message complaining about the empty field.

If this control box is not enabled, then the forms in the current database will not be checked for required fields.

The control box is available for all data source types which support write access to their data. The control box does not exist for spreadsheets, text, csv, and the various read-only address books.

Ignore currency field information

Only for Oracle JDBC connections. When enabled it specifies that no column is treated as a currency field. The field type returned from the database driver is discarded.

Use ODBC conformant date/time literals

हालको दृष्टान्तका अन्तर्गत वस्तुहरू सूची गर्दछ ।

प्राथमिक कुञ्जी सिर्जना गर्नुहोस्

अवस्थित फाँटलाई अद्वितिय मानहरू सँगै एउटा प्राथमिक कुञ्जीको रूपमा प्रयोग गर्नलाई चयन गर्नुहोस् ।

When connecting to a database using a generic API like ODBC, JDBC, or ADO, Base currently applies heuristics to determine whether this database supports primary keys. None of those APIs has dedicated support to retrieve this information.

The heuristics sometimes fails. This tri-state check box by default is set to the undetermined state, which means "apply the heuristics". If the check box is enabled, primary key support is assumed. If the check box is disabled, no primary key support is assumed.

Note that if this option is just for overruling the heuristics. If you enable the check box for a database which actually does not support primary keys, you will see some errors.

Please support us!