साधारण

जब तपाईँले एउटा डाटाबेस तालिकालाई एउटा प्रशासकको रूपमा सिर्जना गर्नुहुन्छ,तपाईँले प्रयोगकर्ता पहुँच निर्धारण गर्न, र डेटा सम्पादन गर्न वा तालिका संरचना संपादन गर्नलाई यो ट्याब प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

यदि तपाईँ प्रशासक नभएमा, चयन गरिएको तालिकाका लागि तपाईँको पहुँच हेर्नका लागि तपाईँले साधारण ट्याब प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

तालिकाको नाम

चयन गरिएको डाटाबेस तालिकाको नाम प्रदर्शन गर्दछ ।

प्रकार

डाटाबेसको प्रकार प्रदर्शन गर्दछ ।

स्थान

डाटाबेस तालिकाको पूरा बाटो प्रदर्शन गर्दछ ।

डेटा पढ्नुहोस्

Allows a user to read the data.

डेटा घुसाउनुहोस्

Allows a user to insert new data.

डेटा परिवर्तन गर्नुहोस्

Allows a user to change data.

डेटा मेट्नुहोस

Allows a user to delete data.

तालिका संरचना परिवर्तन गर्नुहोस्

Allows a user to change the table structure.

परिभाषा

Allows the user to delete the table structure.

सन्दर्भहरू परिमार्जन गर्नुहोस्

Allows the user to modify the defined references, for example, to enter new relations for the table or to delete existing relations.

Please support us!