स्तम्भहरू मानाङ्कन गर्नुहोस्

डेटा स्रोत एक्प्लोररमा,तपाईँले तालिकालाई तालिका कन्टेनर सम्म तानेर - र - छोडेर तपाईँले प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ,यदि तपाईँले तालिका प्रतिलिपि बनाउनुहोस् संवादको पहिलो पृष्ठमा डेटा संलग्न गर्नुहोस् जाँच बाकस चयन गर्नुभएमा, स्तम्भहरू मानाङ्कन गर्नुहोस् संवाद दोस्रो सञ्झ्यालको रूपमा खुल्दछ ।तपाईँले यो संवादलाई डेटा फाँटको सामग्रीहरूलाई गन्तव्य तालिकामा स्रोत दृश्य देखी फरक डेटा फाँट सम्म डेटा फाँटको सामग्रीहरू मापन गर्नलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

स्रोत तालिका

Lists the data fields in the source table. To include a data field from the source table in the destination table, select the check box in front of the data field name. To map the contents of a data field in the source table to a different data field in the destination table, click the data field in the source table list, and then click the up or down arrow. To include all of the source data fields in the destination table, click All.

गन्तब्य तालिका

Lists the possible data fields in the destination table. Only the data fields that are selected in the source table list will be included the destination table.

माथि

Moves the selected entry up one position in the list.

तल

Moves the selected entry down one position in the list.

सबै

Selects all of the data fields in the list.

केही छैन

Clears all of the check boxes in the list.

Please support us!