अनुक्रमणिका डिजाइन

The Index Design dialog allows you to define and edit the indexes for the current table.

यो आदेश पहुँच गर्न...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit.


तालिका डिजाइन

अनुक्रमणिका सूची

Displays a list of available indexes. Select an index from the list to edit. The details of the selected index are displayed in the dialog.

नयाँ अनुक्रमणिका

एउटा नयाँ अनुक्रमणिका सिर्जना गर्दछ ।

हालको अनुक्रमणिका मेट्नुहोस्

हालको अनुक्रमणिका मेट्नुहोस् ।

हालको अनुक्रमणिका पुन: नामकरण गर्नुहोस्

हालको अनुक्रमणिका पुन: नामकरण गर्दछ ।

हालको अनुक्रमणिका बचत गर्नुहोस्

हालको अनुक्रमणिका लाई डेटा स्रोतमा बचत गर्दछ ।

हालको अनुक्रमणिका पुन: सेट गर्नुहोस्

संवाद सुरु भएपछि हालको अनुक्रमणिकालाई सेटिङमा रिसेट गर्दछ ।

अनुक्रमणिका बिवरणहरू

As soon as you change a detail of the current index and then select another index, the change is immediately passed on to the data source. You can only leave the dialog, or select another index, if the change has been successfully acknowledged by the data source. However, you can undo the change by clicking the Reset Current Index icon.

अद्वितिय

हालको अनुक्रमणिकाले अद्वितिय मानहरू मात्र समर्थन गर्दछ कि भन्ने कुरा बर्णन गर्दछ । अद्वितिय विकल्पको जाँचले नक्कली डेटा लाई फाँटमा प्रबिष्टि हुन वाट रोक्दछ र डेटा अखण्डता आश्वस्त पार्दछ ।

फाँटहरू

फाँटहरू क्षेत्रले फाँटहरूको सूची हालको तालिकामा प्रदर्शन गर्दछ ।तपाईँले बहु फाँटहरू पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ । एउटा फाँटलाई चयनबाट हटाउनका लागि,सूचीको सुरुमा खाली प्रबिष्टिलाई चयन गर्नुहोस् ।

अनुक्रमणिका फाँट

हालको तालिकामा सूची फाँटहरू प्रदर्शन गर्दछ । तपाईँले एक भन्दा बढी फाँट चयन गर्न सक्नुहुन्छ ।

क्रम क्रमबद्ध गर्नुहोस्

Determines the sort order of the indexes.

बन्द गर्नुहोस्

संवाद बन्द गर्दछ ।

Please support us!