फाँट कार्य

संवाद खोल्दछ जसले फाँट कार्य वर्णन गर्न तपाईँलाई अनुमति दिन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Address Data Source Wizards - Field assignment


फाँट कार्य

टेम्प्लेटहरू खोल्दछ: ठेगाना पुस्तिका कार्य संवाद ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!