Data Source Title

Specifies a location for the address book file and a name under which the data source will be listed in the data source explorer.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Address Data Source Wizards - Data source title


स्थान

डाटाबेस फाइलको स्थान वर्णन गर्नुहोस् ।

ब्राउज

फाइल संवाद प्रयो गरेर स्थान वर्णन गर्नुहोस् ।

यो ठेगाना पुस्तिका LibreOffice भित्र सबै मोड्युलहरूमा उपलब्ध हुने गरी बनाउँनुहोस् ।

Registers the newly created database file in LibreOffice. The database will then be listed in the Data sources pane (+Shift+F4). If this check box is cleared, the database will be available only by opening the database file.

ठेगाना पुस्तिक नाम

डेटा स्रोत नाम वर्णन गर्दछ ।

Please support us!