तालिका चयन गर्नुहोस्

Specifies a table from the Seamonkey / Netscape address book source that is used as the address book in LibreOffice.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Address Data Source Wizards - Table selection


पहिलो प्रयोगकर्ता प्रोफाइलबाट सबै तालिकाहरू LibreOffice मा यस डेटा स्रोतका लागि दर्ता गरिनेछ । तपाईँले कुनै एउटा तालिकाको रूपमा वर्णन गर्नु पर्दछ जुन LibreOffice टेम्प्लेटहरूमा प्रयोग गरिनेछ ।

सूची बाकस

LibreOffice टेम्प्लेटहरूका लागि ठेगाना पुस्तिकाको रूपमा सेवा गर्न तालिका वर्णन गर्दछ ।

टिप प्रतिमा

तपाईँले सम्पादन गर्नुहोस् - डाटाबेस अदलबदल गर्नुहोस् रोजाइद्वारा पछिको समयमा टेम्प्लेटहरू र कागजातहरूमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!