थप सेटिङहरू

Allows you to enter additional settings for other external data sources.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Address Data Source Wizards - Additional settings


सेटिङहरू

संवाद बोलाउँदछ जसमा तपाईँले थप सेटिङहरू प्रविष्टि गर्न सक्नुहुन्छ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!