युरो रुपान्तरक विजार्ड

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

बन्द फाइलहरू मात्र रूपान्तरण हुन्छ । open LibreOffice Calc कागजात भित्र जुन बेला पनि युरो रूपान्तरण प्रयोग गर्न सम्भव छ । यस केसमा, छुट्टै संवाद खुल्दछ । यस संवादले यस सेक्सनको अन्तिममावर्णन गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - Wizards - Euro Converter.


चेतावनी प्रतिमा

युरोपियन आर्थिक सँगठनमा भागलिने देशहरूको मुद्राहरू मात्र रूपान्तरण हुन्छ ।


हद

एकल LibreOffice Calc कागजात

Converts a single LibreOffice Calc file. To convert fields and tables in LibreOffice Writer, first mark the Also convert fields and tables in text documents check box.

पूरा निर्देशिका

Converts all LibreOffice Calc and LibreOffice Writer documents and templates in the selected directory.

मुद्राहरू

Specifies the currency to be converted into euros.

स्रोत निर्देशिका / स्रोत कागजात

Indicates the directory or the name of the single document to be converted.

...

Opens a dialog to select the desired directory or document.

उपफोल्डरहरू समावेश गर्दा

Specifies whether all subfolders of the selected directory are included.

पाठ कागजातहरूमा फाँटहरू र तालिकाहरू पनि रूपान्तरण गर्दछ

Converts currency amounts found in fields and tables of LibreOffice Writer documents.

चेतावनी प्रतिमा

पाठ कागजातमा रहेका मानहरू जुन फाँटहरू वा तालिकाहरूमा छैन रूपान्तरण गरिएको छैन ।


क्वेरी रहित शिटलाई अस्थाई रूपमा असुक्षित गर्नुहोस्

Specifies that sheet protection will be disabled during conversion and thereafter re-enabled. If sheet protection is covered by a password, you will see a dialog for entering the password.

लक्ष्य निर्देशिका

Specifies the folder and path in which the converted files are to be saved.

...

Opens a dialog in which you can select a directory to hold the converted files.

रद्द गर्नुहोस्

Closes the Euro Converter.

मद्दत गर्नुहोस्

Activates the help for the dialog.

रूपान्तरण गर्नुहोस्

Starts the conversion.

रूपान्तरण अवधिमा, पृष्ठले प्रगति वस्तुस्थिति प्रदर्शन भएको देखाउँदैछ ।

पछाडि

Returns to the first page of the Euro Converter.

If the current document is a LibreOffice Calc document or template, you can call up the Euro Converter using the corresponding icon in the Tools bar. This icon is hidden by default. To display the Euro Converter icon, click the arrow at the end of the Tools bar, select the Visible Buttons command and activate the Euro Converter icon.

प्रतिमा

युरो रूपान्तरण

युरो रूपान्तरण संवादमा निम्न कार्यहरू समावेस छ:

पुरै कागजात

Converts the entire document.

मुद्राहरू

Specifies the currency to be converted into euros.

चयन

यदि तपाईँले पुरै कागजात जाँच बाकस चिनो लगाउनु भएको छैन भने तपाईँले यस दायरा भित्र रूपान्तरण गर्न चाहानु भएको कक्षहरू चयन गर्नुहोस् । विकल्प चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि टेम्प्लेटहरू / मुद्रा दायरा फाँट भित्र इच्छा गरिएका प्रविष्टिहरू क्लिक गर्नुहोस् । चयन गरिएको दायरा कागजातमा जस्तै देखिन्छ । रूपान्तरण बाहिर राख्न रूपान्तरण मा क्लिक गर्नुहोस् ।

कक्ष शैलीहरू

All cells with the selected Cell Styles are converted.

हालको पानामा मुद्रा कक्षहरू

All currency cells in the active spreadsheet will be converted.

पुरै कागजात भित्र मुद्रा कक्षहरू

All currency cells in the active document will be converted.

चयन गरिएको दायरा

All currency cells in the range selected before the converter was called will be converted. All cells must have the same format so that they can be recognized as a selected range.

टेम्प्लेटहरू / मुद्रा दायराहरू

Displays the ranges to be converted from the list.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!