कागजात रूपान्तरणकर्ता पृष्ठहरू क्रमश:

हरेक टेम्प्लेट प्रकार र कागजात प्रकारका लागि निर्देशिकाबाट पढ्नु पर्ने र निर्देशिकामा लेख्नु पर्ने वर्णन गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - Wizards - Document Converter.


टेम्प्लेटहरू

टेम्प्लेटहरू रूपान्तरण गर्नुपर्दछ कि, र तिनीहरू कसरी रूपन्तरण हुन्छ निर्धारण गर्दछ ।

पाठ टेम्प्लेटहरू

नोट गर्नुहोस् कि "Text templates" लेबुल पहिलो पृष्ठबाट चयन गरिएकोमा निर्भर रहेर, परिवर्तन हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, यदि माइक्रोसफ्ट वर्ड कागजातहरू चयन गरिएको छ भने, लेबुलले "Word templates" पढ्दछ ।

वर्णन गर्दछ कि टेम्प्लेटहरू रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

उपनिर्देशिकाहरू समावेश गर्दा

सङ्केत गर्दछ कि मिल्दो फाइलहरूका लागि चयन गरिएको निर्देशिकाको उपनिर्देशिकाहरू पनि खोजी गर्दछ ।

...बाट आयात

स्रोत फाइलहरू समावेश भएको निर्दैशिका वर्णन गर्दछ ।

...मा बचत गर्नुहोस्

निर्देशिका वर्णन गर्दछ जसमा गन्तव्य फाइलहरू लेखिएको हुन्छ ।

...

इच्छा गरिएको बाटो चयन गर्न संवाद खोल्दछ ।

कागजातहरू

कागजातहरू कसरी रूपान्तरण गरिन्छ निर्धारण गर्दछ ।

पाठ कागजातहरू

नोट गर्नुहोस् कि "Text documents" लेबुल पहिलो पृष्ठबाट चयन गरिएकोमा निर्भर रहेर, परिवर्तन हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, यदि माइक्रोसफ्ट वर्ड कागजातहरू चयन गरिएको छ भने, लेबुलले "Word documents" पढ्दछ ।

सङ्केत गर्दछ कि कागजातहरू रूपान्तरण गर्नु पर्दछ ।

उपनिर्देशिकाहरू समावेश गर्दा

सङ्केत गर्दछ कि मिल्दो फाइलहरूका लागि चयन गरिएको निर्देशिकाको उपनिर्देशिकाहरू पनि खोजी गर्दछ ।

...बाट आयात

स्रोत फाइलहरू समावेश भएको निर्दैशिका वर्णन गर्दछ ।

...मा बचत गर्नुहोस्

निर्देशिका वर्णन गर्दछ जसमा गन्तव्य फाइलहरू लेखिएको हुन्छ ।

...

इच्छा गरिएको बाटो चयन गर्न संवाद खोल्दछ ।

यहाँ तपाईँ कागजात रूपान्तरणकर्ता विजार्ड को मुख्य पृष्ठमा फर्कनसक्नुहुन्छ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!