समूह तत्व विजार्ड: फाँट मानहरू

हरेक विकल्प फाँटमा सन्दर्भ मान मानाङ्कन गर्दछ ।

विकल्प फाँट सूचीबाट फाँट चयन गर्नुहोस् र मिल्दो सन्दर्भ मान प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 3.


तपाईँ हरेक विकल्पमा कुन मान मानाङ्कन गर्न चाहनुहुन्छ?

चयन गरिएको विकल्प फाँटका लागि सन्दर्भ मानको रूपमा सङ्ख्या वा पाठ चयन गर्नुहोस् ।

विकल्प फाँटहरू

तपाईँले सन्दर्भ मान मानाङ्कनका लागि गर्न चाहनु भएको विकल्प फाँट चयन गर्नुहोस् ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!