फारम विजार्ड - नाम सेट गर्नुहोस्

Specifies the name of the form and how to proceed.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


फारमको नाम

फारमको नाम वर्णन गर्दछ ।

फारमसँग काम गर्नुहोस्

फारम बचत गर्दछ, र त्यसलाई फारम कागजातको रूपमा डेटा प्रविष्टि गर्न र प्रदर्शन गर्न खोल्दछ ।

फारम परिमार्जन गर्नुहोस्

फारम बचत गर्दछ, र सजावट परिवर्तन गर्न त्यसलाई सम्पादन मोडमा खोल्दछ ।

फारम विजार्ड

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!