फारम विजार्ड - शैली लागू गर्नुहोस्

फारम शैली वर्णन गर्दछ

यो आदेश पहुँच गर्न...

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


शैलीहरू लागू गर्नुहोस्

फारमका लागि पृष्ठ शैली वर्णन गर्दछ ।

फाँट किनारा

Specifies the field border style.

किनारा छैन

वर्णन गर्दछ कि फाँटहरूमा किनारा छैन ।

त्रि-आयाामिक रूप

वर्णन गर्दछ कि फाँट किनाराको त्रि-आयाामिक रूपमा छ ।

फ्ल्याट

वर्णन गर्दछ कि फाँट किनारा फ्ल्याट देखिन्छ ।

फारम विजार्ड - नाम सेट गर्नुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!