फारम विजार्ड - जोडिएको फाँटहरू प्राप्त गर्नुहोस्

यदि तपाईँले चरन २ मा फाँटहरूको म्यानुअल चयनमा आधारित भएर उपफारम सेट गर्न रोज्नु भयो भने, तपाईँले यस विजार्ड पृष्ठमा जोडिएका फाँटहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


पहिलो जोडिएको उपफर्म फाँट

मुख्य फारम फाँटमा जोडिएको सहायक फारम फाँट चयन गर्नुहोस्, सूची बाकसमा तपाईँले चयन गर्नु भएको सो बाकस सूचीमा पछिल्लो हो ।

पहिलो जोडिएको मुख्य फर्म फाँट

सहायक फारम फाँटमा जोडिएको मुख्य फारम फाँटलाई चयन गर्नुहोस्, तपाईँले सूची बाकसमा चयन गर्नुभएको सो सूची बाकसको पछिल्लो हो ।

दोस्रो जोडिएको उपफर्म फाँट

मुख्य फारम फाँटमा जोडिएको सहायक फारम फाँट चयन गर्नुहोस्, सूची बाकसमा तपाईँले चयन गर्नु भएको सो बाकस सूचीमा पछिल्लो हो ।

दोस्रो जोडिएको मुख्य फर्म फाँट

सहायक फारम फाँटमा जोडिएको मुख्य फारम फाँटलाई चयन गर्नुहोस्, तपाईँले सूची बाकसमा चयन गर्नुभएको सो सूची बाकसको पछिल्लो हो ।

तेर्सो जोडिएको उपफर्म फाँट

मुख्य फारम फाँटमा जोडिएको सहायक फारम फाँट चयन गर्नुहोस्, सूची बाकसमा तपाईँले चयन गर्नु भएको सो बाकस सूचीमा पछिल्लो हो ।

तेस्रो जोडिएको मुख्य फर्म फाँट

सहायक फारम फाँटमा जोडिएको मुख्य फारम फाँटलाई चयन गर्नुहोस्, तपाईँले सूची बाकसमा चयन गर्नुभएको सो सूची बाकसको पछिल्लो हो ।

चौथो जोडिएको उपफर्म फाँट

मुख्य फारम फाँटमा जोडिएको सहायक फारम फाँट चयन गर्नुहोस्, सूची बाकसमा तपाईँले चयन गर्नु भएको सो बाकस सूचीमा पछिल्लो हो ।

चौथो जोडिएको मुख्य फर्म फाँट

सहायक फारम फाँटमा जोडिएको मुख्य फारम फाँटलाई चयन गर्नुहोस्, तपाईँले सूची बाकसमा चयन गर्नुभएको सो सूची बाकसको पछिल्लो हो ।

फारम विजार्ड - नियन्त्रणहरू मिलाउनुहोस् ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!