फारम विजार्ड - उपफारम फाँटहरू थप्नुहोस्Subform Fields

तपाईँले उपफारम सिर्जना गर्न चाहनुभएको तालिका वा क्वेरी र उपफारम भित्र तपाईँले कुन फाँटहरू समावेश गर्न चाहनुभएको छ वर्णन गर्नुहोस् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


तालिकाहरू वा क्वेरीहरू

तालिका वा क्वेरी वर्णन गर्दछ जसका लागि उपफारम सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

उपलब्ध फाँटहरू

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

चयन गरिएको फाँटलाई सूचीमा एक प्रविष्टि माथि सार्न क्लिक गर्नुहोस् ।

v

चयन गरिएको फाँटलाई सूचीमा एक प्रविष्टि तल सार्न क्लिक गर्नुहोस् ।

मेरो उपफारममा फाँटहरू

नयाँ उपफारममा समावेश हुने सबै फाँटहरू प्रदर्शन गर्दछ ।

फारम विजार्ड - जोडिएको फाँटहरू प्राप्त गर्नुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!