एजेण्डा विजार्ड - शीर्षक र स्थान

एजेण्डा टेम्प्लेटका लागि शीर्षक र स्थान रोज्नुहोस् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - Wizards - Agenda - Name and Location.


टेम्प्लेट शीर्षक

एजेण्डा टेम्प्लेटको नाम वर्णन गर्दछ ।

बाटो

एजेण्डा टम्प्लेटको नाम सहित पूर्ण बाटो वर्णन गर्दछ ।

यस टेम्प्लेटबाट एजेण्डा सिर्जना गर्नुहोस्

एजेण्डा टेम्प्लेट सिर्जना र बचत गर्दछ, त्यसपछि त्यस टेम्प्लेटमा आधारित भएर नयाँ एजेण्डा कागजात खोल्दछ ।

यस टेम्प्लेटमा म्यानुअल परिवर्तनहरू बनाउनुहोस्

एजेण्डा टेम्प्लेट सिर्जना र बचत गर्दछ, त्यसपछि अर्को सम्पादनका लागि टेम्प्लेट खोल्दछ ।

एजेण्डा विजार्डमा जानुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!