एजेण्डा विजार्ड - नामहरू

एजेण्डामा मुद्रण गर्नुपर्ने नामहरू वर्णन गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - Wizards - Agenda - Names.


बोलाईएको सभा

तपाईँले सभा बोलाउने मान्छे प्रविष्टि गर्न सक्नुहुने ठाउँमा रेखा छाप्ने कि वर्णन गर्दछ ।

सजिलो बनाउनेवाला

तपाईँले सजिलो बनाउनेवाला प्रविष्टि गर्न सक्नुहुने ठाउँमा रेखा छाप्ने कि वर्णन गर्दछ ।

द्रष्टव्य ग्रहणकर्ता

तपाईँले द्रष्टव्य ग्रहणकर्ता प्रविष्टि गर्न सक्नुहुने ठाउँमा रेखा छाप्ने कि वर्णन गर्दछ ।

समयराख्ने

तपाईँले समयराख्ने प्रविष्टि गर्न सक्नुहुने ठाउँमा रेखा छाप्ने कि वर्णन गर्दछ ।

उपस्थित व्यक्ति

तपाईँले उपस्थित व्यक्ति प्रविष्टि गर्न सक्नुहुने ठाउँमा रेखा छाप्ने कि वर्णन गर्दछ ।

अवलोकनकारी

तपाईँले अवलिकनकारी प्रविष्टि गर्न सक्नुहुने ठाउँमा रेखा छाप्ने कि वर्णन गर्दछ ।

स्रोत व्यक्तिहरू

तपाईँले स्रोत व्यक्तिहरू प्रविष्टि गर्न सक्नुहुने ठाउँमा रेखा छाप्ने कि वर्णन गर्दछ ।

एजेण्डा विजार्ड - विषयहरूमा जानुहोस्

Please support us!