एजेण्डा विजार्ड - शीर्षकहरू

शीर्षकहरू उल्लेख गर्दछ जुन तपाईँ एजेण्डा भित्र समावेस गर्न चाहनुहुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - Wizards - Agenda - Headings to include.


सभाको प्रकार

सभा रेखाको प्रकार छाप्ने हो कि वर्णन गर्दछ ।

कृपया पढ्नुहोस्

कृपया पढ्नुहोस् रेखा छाप्ने हो कि वर्णन गर्दछ ।

कृपया ल्याउनुहोस्

कृपया ल्यसउनुहोस् रेखा छाप्ने हो कि वर्णन गर्दछ ।

द्रष्टव्यहरू

द्रष्टव्य रेखा छाप्ने हो कि वर्णन गर्दछ ।

एजेण्डा विजार्ड - नामहरूमा जानुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!