एजेण्डा विजार्ड - साधारण विशेषताहरू

सभाको मिति समय, शीर्षक, र स्थान वर्णन गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - Wizards - Agenda - General information.


मिति

Specifies the date of the meeting.

समय

Specifies the time of the meeting.

शीर्षक

सभाको शीर्षक वर्णन गर्नुहोस् ।

स्थान

Specifies the location of the meeting.

एजेण्डा विजार्ड - शीर्षकहरूमा जानुहोस्

Please support us!