फ्याक्स विजार्ड - फुटर

फुटर डेटा उल्लेख गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - Wizards - Fax - Footer.


फुटर

फुटर क्षेत्रमा मुद्रण गर्नुपर्ने पाठ वर्णन गर्दछ ।

Include only on second and following pages

बहुपृष्ठ फ्याक्स कागजातको पहिलो पृष्ठमा फुटर दबाउँदछ ।

पृष्ठ सङ्ख्या समावेश गर्नुहोस्

फुटर क्षेत्र भित्र पृष्ठ सङ्ख्या छाप्दछ ।

फ्याक्स विजार्डमा जानुहोस् - नाम र स्थान

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!