फ्याक्स विजार्ड - पृष्ठ डिजाइन

तपाईँको फ्याक्स कागजातको शैली वर्णन गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - Wizards - Fax - Page Design.


व्यापारिक फ्याक्स

व्यापारिक -शैली फ्याक्सका लागि फ्याक्स टेम्प्लेट सिर्जना गर्दछ ।

शैली

पूर्व परिभाषित शैली निर्दिष्ट गर्दछ ।

व्यक्तिगत फ्याक्स

व्यक्तिगत फ्याक्सका लागि फ्याक्स टेम्प्लेट सिर्जना गर्दछ ।

शैली

पूर्व परिभाषित शैली निर्दिष्ट गर्दछ ।

फ्याक्स जादूगरमा जाऊ - समावेश गर्नका लागि वस्तुहरू

Please support us!