चिठ्ठी विजार्ड - फुटर

Specifies the information to include in the footer space.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - Wizards - Letter - Footer.


फुटर

Enter the text for the footer lines.

Include only on second and following pages

पहिलो पृष्ठमा फुटरलाई रोक्न चयन गर्नुहोस् ।

पृष्ठ सङ्ख्याहरू समावेश गर्नुहोस्

Includes page numbers in your letter template.

चिठ्ठी विजार्ड - नाम र स्थानमा जानुहोस्

Please support us!