चिठ्ठी विजार्ड - प्रापक र प्रेषकमा

Specifies the sender and recipient information.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - Wizards - Letter - Recipient and Sender.


प्रेषकको ठेगाना

Specifies your address information.

Use user data for return address

Use the address data from LibreOffice - User Data in the Options dialog box.

नयाँ प्रेषक ठेगाना

Use the address data from the following text boxes.

नाम

Specifies the name of the sender.

गल्लि

Specifies the street address of the sender.

पोस्टकोड/राज्य/शहर

Specifies the address data of the sender.

प्रापकको ठेगाना

प्रापकको ठेगाना सूचना उल्लेख गर्दछ ।

प्रापकको ठेगानाका लागि प्लेशहोल्डरहरू प्रयोग गर्नुहोस्

Specifies that placeholder fields are inserted into the letter template.

पत्र गाभ्नका लागि ठेगाना डाटाबेस प्रयोग गर्नुहोस्

Address database fields are inserted into the letter template.

चिठ्ठी विजार्ड - फुटरमा जानुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!