स्वत: सुधार सक्रिय पारिएको छ

बाक्लो र कच विशेषताहरू पहिचान गरिएको छ र लागू गरिएको छ

स्वत:सुधार ले तपाईँंको पाठ परिमार्जन गरेको छ, र बाक्लो र/वा कच पाठ विशेषताहरू स्वचालित रूपमा लागू गरिएको छ.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!