स्वत: सुधार सक्रिय पारिएको छ

एकल उद्धरणहरू प्रतिस्थापन गरिएको छ

Your text was corrected by Autocorrect so that single quotation marks were replaced by typographical quotation marks.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!