स्वत: सुधार सक्रिय पारिएको छ

स्वत: सुधारले एउटा प्रतिस्थापन गरेको छ। वाक्यको प्रारम्भ अब ठूलो अक्षरबाट सुरु हुन्छ।

स्वत:सुधार ले प्रतिस्थापन गरेको छ, र अब वाक्यको सुरुआत ठूलो अक्षरबाट सुरु हुन्छ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!