स्वत: सुधार सक्रिय पारिएको छ

एउटा प्रतिस्थापन गरिएको छ

स्वत:सुधार ले शब्द प्रतिस्थापन गरेको छ.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!