स्वत: सुधार सक्रिय पारिएको छ

शब्द र वाक्यको सुरुआतमा दुई ठूला अक्षरहरू एउटा ठूलो अक्षरमा सुधार गरिएको छ

स्वत:सुधार ले तपाईँंको पाठ परिमार्जन गरेको छ जसले गर्दा वाक्यको सुरुआतमा दुई ठूला अक्षरहरूले शूरूवात हुने शब्द अब एउटा ठूलो अक्षरले सुरु हुन्छ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!