जुम

हालको पृष्ठ प्रदर्शन जुम तत्व वर्णन गर्दछ।

Double-clicking this field opens the Zoom dialog, where you can change the current zoom factor.

उपलब्ध जुम तत्वहरूको एउटा चयन हेर्नका लागि यो फाँटको प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस।

Please support us!