तालिका नाम

Displays the Table row in the lower part of the Query Design.

Table Name Icon

तालिका नाम

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!