SQL आदेश सीधै चलाउनुहोस

In Native SQL mode you can enter SQL commands that are not interpreted by LibreOffice, but are instead passed directly to the data source. If you do not display these changes in the design view, you cannot change back to the design view.

नेटिभ SQL का लागि, SQL स्ट्रिङ सीधै जडान गरिएको डाटाबेस प्रणालीमा LibreOfficeद्वारा पहिला मूल्यांकन नगरिकन पठाईन्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईँंले ODBC ईन्टरफेसबाट एउटा डाटाबेस पहुँच गरेमा, SQL स्ट्रिङ ODBC ड्राईभरमा पार गर्दछ र यसद्वारा प्रक्रिया गर्दछ।

Run SQL command directly Icon

प्रत्यक्ष रूपमा SQL आदेश चलाउनुहोस्

Click the icon again to return to normal mode, in which the changes in the New Query Design are synchronized with the permitted changes through SQL.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!