बन्द गर्नुहोस

Closes the current window. Choose Window - Close Window, or press +F4. In the print preview of LibreOffice Writer and Calc, you can close the current window by clicking the Close Preview button.

यदि सञ्झ्याल - नयाँ सञ्झ्यालद्वारा हालको कागजातको थप दृश्यहरू खोलियो भने, यो आदेशले हालको दृश्यलाई मात्र बन्द गर्दछ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!