PDF को रूपमा सीधै निर्यात गर्नुहोस

Exports the current document directly as PDF. No settings dialog is shown.

Icon Export Directly as PDF

PDF को रूपमा प्रत्यक्ष निर्यात गर्नुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!