घुमाउनुहोस्

चयन गरिएका वस्तुलाई घुमाउँदछ।

Drag a corner handle of the object in the direction you want to rotate it.

प्रतिमा

घुमाउनुहोस्

Please support us!