पाठ दायाँबाट बायाँ चल्दै छ

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon Text direction from left to right

पाठ दिशा बायाँ देखी दायाँ

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!