फन्ट नाम

तपाईँंलाई सूचीबाट एउटा फन्ट नाम चयन गर्न वा सीधै एउटा फन्ट नाम प्रविष्टि गर्न दिन्छ।

तपाईँंले अर्धविरामद्वारा छुट्याईएका थुप्रै फन्टहरू प्रविष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलेको फन्टहरू उपलब्ध नभएमा LibreOffice ले सफलतामा हरेक नामांकित फन्ट प्रयोग गर्दछ।

कर्सर अवस्थित भएको, चयन गरिएको पाठ वा शव्दमा कुनै फन्ट परिवर्तनहर लागू हुन्छ। यदि कुनै पाठ चयन नगरिएमा,पछिबाट टाइप गरिएको पाठमा फन्ट लागू हुन्छ।

The last five font names that have been selected are shown in the top part of the combo box.

प्रतिमा

फन्ट नाम

द्रष्टव्य प्रतिमा

In LibreOffice you see the available fonts only if a printer is installed as the default printer in your system. In order to install a printer as the default printer please refer to your operating system documentation.


You can see the name of the fonts formatted in their respective font if you mark the Show preview of fonts field in LibreOffice - View in the Options dialog box.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!