घटनाहरू

घटनाहरू ट्याब पृष्ठले, फारममा रहने निश्चित घटनाहरूलाई म्याक्रो मानाङ्कन गर्न दिन्छ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open context menu of a selected form element - choose Form - Events tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Form icon - Events tab.


एउटा घटनालाई एउटा म्याक्रो सँग लिङ्क गर्नका लागि,घटना घट्ने बेलामा कार्यान्वयन हुनका लागि सबै आदेशहरू समाविष्ट एउटा म्याक्रो लेख्नुहोस। त्यसपछि यो म्याक्रोलाई सम्बन्धित घटना सँग सम्बन्धित घटनाको पछाडि... मा क्लिक गरेर मानाङ्कन गर्नुहोस। म्याक्रो मानाङ्कन गर्नुहोस संवाद खुल्दछ,जहाँ तपाईँंले म्याक्रो चयन गर्न सक्नुहुन्छ।

निम्न क्रियाहरू एकल तरीकाले कन्फिगर गर्न सकिन्छ, अर्थ दिदै तपाईँंले तपाईँंको आफ्नो संवादहरू एउटा क्रिया चित्रित गर्नका लागि प्रयोग गर्नुहोस:

  1. त्रुटि सन्देश प्रदर्शन,

  2. मेट्ने प्रक्रिया यकीन (डेटा रेकर्डहरूका लागि),

  3. परामितिहरू क्वेरी गर्दा,

  4. एउटा डेटा रेकर्ड बचत गरिरहेको बेलामा आगत जाँच गर्दा

उदाहरणका लागि,तपाईँंले एउटा "confirm deletion" अनुरोध प्रकाशन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै "Really delete customer xyz?" जब डेटा रेकर्ड मेटिन्छ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

The events that are shown in the Events dialog cannot be edited directly. You can delete an event from the list by pressing the Del key.


निम्न सूचीहरू र एउटा फारममा सबै घटनाहरू वर्णन गर्दछ जुन एउटा म्याक्रोमा लिङ्क गर्न सकिन्छ:

अद्यावधिक भन्दा पहिले

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

अद्यावधिक पछि

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

रिसेटलाई प्राथमिकता

The Prior to reset event occurs before a form is reset. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

यदि निम्न मध्ये कुनै एक अवस्था भेटिएमा एउटा फारम रिसेट गरिन्छ:

  1. प्रयोगकर्ताले एउटा (HTML) बटन थिच्दछ जुन एउटा रिसेट बटनको रूपमा परिभाषित गरिएको हुन्छ।

  2. एउटा नयाँ र खाली रेकर्ड फारममा सिर्जना गरियो जुन डेटास्रोतमा लिङ्क गरिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि, अन्तिम रेकर्डमा,नयाँ रेकर्ड बटन थिच्न सकिन्छ।

रिसेट गरिसकेपछि

The After resetting event occurs after a form has been reset.

अनलोड हुँदा

The When unloading event occurs directly after the form has been unloaded; that is, separated from its data source.

अनलोड हुनु भन्दा पहिले

The Before unloading event occurs before the form is unloaded; that is, separated from its data source.

त्रुटि घटित भयो

The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source. This applies to forms, list boxes and combo boxes.

परामितिहरू भर्नुहोस

The Fill parameters event occurs when the form to be loaded has parameters that must be filled out. For example, the data source of the form can be the following SQL command:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

यहाँ:नाम एउटा परामिति हो जुन लोड हुँदा भर्नु नै पर्दछ।यदि सम्भव भएमा परामिति स्वचालित तवरले नै फारमबाट भरिन्छ। यदि परामिति भर्न सकिँदैन भने,यो घटना बोलाइन्छ र एउटा लिङ्क गरिएको म्याक्रोले परामितिलाई भर्न सक्दछ।

पेश गर्नुभन्दा पहिले

The Before submitting event occurs before the form data is sent.

मेटाइ यकीन गर्नुहोस

The Confirm deletion event occurs as soon as data has been deleted from the form. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

रेकर्ड क्रिया पछि

The After record action event occurs directly after the current record has been changed.

रेकर्ड क्रिया भन्दा पहिले

The Before record action event occurs before the current record is changed. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

रेकर्ड परिवर्तन पछि

The After record change event occurs directly after the current record pointer has been changed.

रेकर्ड परिवर्तन पहिले

The Before record change event occurs before the current record pointer is changed. For example, the linked macro can prevent this action by returning "FALSE".

लोड गर्दा

The When loading event occurs directly after the form has been loaded.

लोड हुँदा

The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded. The data content has already been refreshed.

लोड हुनु भन्दा पहिले

The Before reloading event occurs before the form is reloaded. The data content has not yet been refreshed.

Please support us!