फारम गुणहरू

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Form - Form Properties.

From the context menu:

Choose Form Properties.

From the tabbed interface:

Choose Form - Form Properties.

Choose Tools - Form Properties.

From toolbars:

Icon Form Properties

Form Properties


यदि तपाईँंले डेटालाई Properties संवादमा प्रविष्टि गर्नुभयो भने,याद गर्नुहोस कि निश्चित तल-छोड्नुहोस कम्बो बाकसहरूका लागि बहुरेखा आगत सम्भव छ। यो SQL विवरण प्रविष्टि गर्न सक्ने ठाउँमा सरोकार राख्दछ,साथसाथै पाठ बाकसहरू वा लेबुल फाँटहरूको गुणपनि। तपाईँंले यि फाँटहरू खोल्न सक्नुहुन्छ र खोलिएका सूचीमा पाठ प्रविष्टि गर्न पनि सक्नुहुन्छ। निम्न सर्टकट कुञ्जीहरू वैध छन:

कुञ्जीहरू

Effect

+Down Arrow:

Opens the combo box.

+Up Arrow:

Closes the combo box.

Shift+Enter

एउटा नयाँ रेखा घुसाउँदछ।

Up Arrow

पहिलेको रेखामा कर्सर राख्दछ।

Down Arrow

अर्को रेखामा कर्सर राख्दछ।

Enter

फाँटमा आगत पूरा गर्दछ र अर्को फाँटभित्र कर्सर राख्दछ।


As with list boxes or combo boxes, you can open or close the list with a mouse click at the arrow on the right end of the field. However, the input here can be entered either in the opened list or in the top text field. An exception is the properties that expect a list representation, for example, the property "List Entries", which can be set for the control fields List Box and Combo Box. Here, you can only edit the entries when the field is opened.

साधारण

डेटा

डेटा ट्याब पृष्ठले फारममा लिङ्क गरिएको डाटाबेसलाई सन्दर्भ गर्ने फारम गुणहरू परिभाषित गर्दछ।

Database Form Events

The Events tab page, allows you to assign a macro to certain events which occur in a database form.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!